Komunikaty – plan podziału

Zarząd Netsprint S.A. ogłasza, poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 535 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH), że w dniu 24 września 2019 roku Zarząd Netsprint S.A. (dalej określanej jako „Spółka”) oraz Zarząd Adrino Mobile sp. z o.o. (poprzednio: Quartus Mobile sp. z o.o.), działając na podstawie art. 533 § 1 KSH, uzgodniły oraz podpisały plan podziału Spółki sporządzony zgodnie z art. 534 KSH.

Podział Spółki zostanie przeprowadzony w sposób określony w art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie), przez przeniesienie części majątku (aktywów i pasywów) Spółki, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki prowadzącej działalność w obszarze content stream na Adrino Mobile sp. z o.o..

Treść Planu Podziału stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Plan podziału spółki